Wie is EduZie?

Wij, Angelique en Antoinette, zijn EduZie. Met onze kennis, expertise en specifieke ervaring als leerkracht en ambulant begeleider weten we kinderen en jongeren met een ondersteuningsvraag succesvol te begeleiden, adviseren en te coachen.

De kracht van onze samenwerking wordt zichtbaar op 3 punten:

 • Persoonlijk contact met het kind/de jongere en zijn omgeving;
 • Onze snelle, accurate werkwijze;
 • Hoge kwaliteit op maat.

Wij genieten van onze samenwerking: we vullen elkaar aan, dagen elkaar uit en zijn kritisch naar elkaar. Dat maakt ons een sterk duo dat zich met toewijding en enthousiasme inzet voor het welzijn van kinderen en jongeren.

 

foto Angelique en Antoinette bij Wie is EduZie
eduzie visie

 Visie

‘Iedereen gelukkig in het onderwijs’

Hoe mooi zou het zijn als kinderen gelukkig naar school gaan, als leerkrachten en docenten gelukkig zijn in hun werk en dit onderwijsgeluk leidt tot persoonlijke bloei en ontwikkeling.

EduZie werkt vanuit de overtuiging dat elke persoon uniek is en over eigen talenten en eigenschappen beschikt. Wanneer je verder kijkt dan wat je ziet, help je een kind of jongere om de eigen talenten en eigenschappen te ontdekken en in te zetten. Wij zien dat het kind of de jongere hiermee in zijn kracht komt. Een kind of jongere in zijn kracht doet positieve ervaringen op en groeit in autonomie, competentie en relatie. De eigen kracht geeft een ander zicht op problemen en moeilijkheden waardoor deze niet langer een belemmering vormen.

Voor wie?

EduZie maakt het verschil in de schoolloopbaan van kinderen en jongeren.

EduZie helpt kinderen en jongeren die in het onderwijs dreigen vast te lopen of al vastgelopen zijn. Bijvoorbeeld als gevolg van een fysieke (motorische) beperking, een ingrijpende gebeurtenis, schoolverzuim of geen zicht hebbend hoe het nu verder moet op school, enzovoort.

Daar waar de begeleiding van het kind of de jongere op school of thuis ontoereikend is, omdat de hulpvraag complex is en om specifieke expertise vraagt, komt EduZie in zicht.

EduZie kijkt verder dan wat zichtbaar is en is flexibel in haar aanpak.  Elk kind en elke jongere is uniek en daar past EduZie de interventies op aan. EduZie kijkt en luistert naar wat het kind of de jongere aangeeft, combineert dit met de eigen kennis en expertise en zo ontstaat er een werkwijze die geschikt is voor dàt kind of díe jongere.

EduZie is een onafhankelijke partij met zeer ruime kennis en ervaring binnen passend onderwijs aan kwetsbare kinderen en werkt samen met kind of jongere, ouders, school en zorg.

EduZie kan worden ingeschakeld voor kinderen en jongeren op de basisschool of middelbare school en voor studenten. EduZie is zowel inzetbaar in de thuissituatie als op school.

Angelique met client EduZie
werkwijze eduzie

Een traject met EduZie

EduZie verzorgt onderwijs, coaching en advies dat aansluit op de hulpvraag van het kind of de jongere in zijn of haar specifieke situatie. Wanneer een schoolorganisatie of ouders gebruik wensen te maken van de expertise van EduZie, vindt er een kort overleg plaats om de casus te screenen en wederzijdse verwachtingen op elkaar af te stemmen.

Als blijkt dat EduZie de benodigde ondersteuning kan bieden start het traject. Het traject bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. EduZie bepaalt de beginsituatie door middel van gesprekken met alle betrokken partijen (kind/ jongere, school, ouders, eventuele behandelaars), dossieranalyse en eventueel het afnemen van testen;
 2. EduZie stelt, met precisie en flexibiliteit, een concreet plan van aanpak op voor een cyclus van gemiddeld 8 weken;
 3. EduZie gaat aan de slag met het kind of de jongere;
 4. EduZie evalueert aan het eind van de cyclus, samen met de opdrachtgever, het plan van aanpak. Gezamenlijk wordt bepaald of verdere interventies van EduZie nodig en gewenst zijn. Als gekozen wordt voor een vervolg, start een nieuwe cyclus van 8 weken. De intensiteit en inhoud van de interventies kunnen per cyclus verschillen.

Wij hanteren een uurtarief van € 77,50 (basis) tot € 125,- (complex)
Voor de reistijd brengen wij 1 enkele reis per bezoek in rekening. De tweede enkele reis is voor kosten van EduZie. De reiskosten bedragen € 0,25 per kilometer.

Opdrachtgevers van EduZie zijn:

 • Intern begeleiders en zorgcoördinatoren van scholen
 • Ouders of verzorgers (eventueel via Persoons Gebonden Budget)
 • Samenwerkingsverbanden
 • Onderwijsconsulenten (ministerie OC&W)
 • Gemeenten

Zij delen graag hun ervaringen:

Onze zoon was al 2 jaar een ‘thuiszitter’ zonder uitzicht op terugkeer naar school wegens o.a. opgestapelde trauma’s vanuit het onderwijs. Er was onvoldoende kennis over DCD (motorische aandoening), zowel binnen het regulier als speciaal basisonderwijs wat mede een grote oorzaak was voor deze trauma’s. Ten einde raad zijn we begonnen met thuisonderwijs en met hulp van o.a. de onderwijsconsulent werden deze stappen officieel goedgekeurd. Dat was het moment waarop er enorme behoefte was aan ambulante leerkrachten met kennis van de problematiek om dit te begeleiden en gelukkig kwam EduZie op dat moment op ons pad.


Vanuit het Samenwerkingsverband Brabantse Wal PO hebben wij de inzet vanuit Eduzie als zeer positief ervaren. Deze flexibele dames hebben vanuit hun kennis en ervaring goed af kunnen stemmen op onze vraag in nauwe samenwerking met ouders en leerling. De adviezen uit het handelingsgerichte onderzoek konden direct toegepast worden in de praktijk. Het eindresultaat hebben zij naast het verslag ook in een mooie levendige presentatie vast weten te leggen.
Wij zijn erg enthousiast over de plezierige manier van samenwerken.


Vanaf het moment dat EduZie betrokken raakte, voelden we ons gesteund in onze zorgen om onze zoon. We vonden erkenning voor de problemen die we ondervonden in het onderwijssysteem. Met veel begrip en geduld van EduZie heeft onze zoon mogen ervaren dat hij naast zijn beperkingen ook heel veel talenten heeft. Hij heeft in een veilige setting mogen leren om deze talenten in te zetten, zijn angsten onder ogen te zien en dit aan te durven geven zonder het gevoel te hebben dat hij faalde. Met hun hulp is onze zoon klaargestoomd voor de volgende stap: het regulier voortgezet onderwijs.


Wat naar onze mening de grootste kracht van EduZie is? Het feit dat ze totaal onafhankelijk zijn en vanuit deze positie out of the box kunnen denken en zoeken naar oplossingen die vooral in het belang zijn van het kind! De toekomst van het kind staat altijd met stip bovenaan. Elk vanuit hun eigen talenten zien Angelique en Antoinette het kind echt….

We gunnen elk kind zulke betrokken begeleiders!

Antoinette der Kinderen

Antoinette is haar onderwijscarrière begonnen als bovenbouwleerkracht in het regulier en speciaal basisonderwijs. Aanvullend op haar PABO diploma, heeft zij twee post HBO masteropleidingen afgerond op de onderwerpen Interne Begeleiding en Motorisch Remedial Teacher.

Antoinette is als intern begeleider aan het werk gegaan op een Islamitische basisschool. Daarna heeft ze de overstap gemaakt naar het Speciaal Onderwijs met kinderen met een fysiek motorische beperking. Daar heeft ze haar ervaringen als intern begeleider uitgebreid en is ook gaan werken in de externe dienst. Antoinette is sterk in het doorpakken totdat het gewenste resultaat bereikt is: ze denkt in oplossingen en mogelijkheden. Met al haar kennis, ervaring en intuïtie zet ze zich vol enthousiasme in voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften.

Antoinette is in haar vrije tijd een fanatiek roeister op nationaal- en internationaal niveau en coacht zij al jarenlang roeiploegen waarbij de roeiers uitgedaagd worden het beste uit zichzelf te halen.

 

Angelique Dankers

Na het behalen van haar PABO diploma in 1995 is Angelique haar werkzame leven begonnen op een Voortgezet Speciaal Onderwijs voor langdurig zieke kinderen en kinderen met een motorische beperking. In de loop der jaren zijn haar werkzaamheden veranderd van het geven van onderwijs en het begeleiden van leerlingen op de mytylschool, naar het coördineren en onderling afstemmen van onderwijs, wonen en revalidatie.

Om haar kennis verder uit te breiden heeft Angelique diverse aanvullende studies gedaan op het gebied van pedagogiek en orthopedagogiek. Haar werkzaamheden heeft ze uitgebreid met het werken in de externe dienst.

Angelique heeft een sterk analytisch vermogen: in korte tijd weet ze de essentie uit de beschikbare informatiebronnen te distilleren en hier een concreet plan van aanpak van te maken. ‘Van niets iets maken’ is dan ook haar motto.

Hetzelfde motto is ook terug te vinden in haar vrijetijdsbesteding: creatief bezig zijn met o.a. bloemen en muziek is haar grote passie. Van losse elementen, bloemen of muzieknoten, een harmonieus geheel maken zodat de schoonheid van elk afzonderlijk onderdeel tot zijn recht komt.

In de samenwerking zijn Antoinette en Angelique een krachtig team. Ze zijn trots op alle betrokkenen die het mogelijk maken kinderen passend onderwijs te bieden en leveren hier graag een bijdrage aan!

Contact

Denk je dat EduZie iets kan betekenen voor een kind of jongere binnen jouw schoolorganisatie? Of heb je als ouder zorgen over de schoolloopbaan van je kind?

Neem dan gerust contact op met EduZie via het contactformulier of via e-mail: mail@eduzie.nl. Wij informeren je graag over de mogelijkheden.

Angelique in poort contact EduZie