Skip to main content

Wie is EduZie?

Wij, Angelique en Antoinette, zijn sinds 2019 EduZie.
Met onze kennis, expertise en specifieke ervaring als leerkrachten en begeleiders passend onderwijs, weten we kinderen, jongeren en scholen met een (complexe) ondersteuningsvraag succesvol te begeleiden, adviseren en te coachen.

De kracht van onze samenwerking wordt zichtbaar op 3 punten:

 • Persoonlijk contact met de opdrachtgever, het kind/de jongere en zijn omgeving;
 • Een snelle, accurate werkwijze;
 • Hoge kwaliteit op maat.

Wij genieten van onze samenwerking: we vullen elkaar aan, dagen elkaar uit en zijn kritisch naar elkaar. Dat maakt ons een sterk duo dat zich met toewijding en enthousiasme inzet voor het welzijn van kinderen en jongeren.

foto Angelique en Antoinette bij Wie is EduZie
eduzie visie

Visie

‘Iedereen gelukkig in het onderwijs’

Hoe mooi zou het zijn als kinderen gelukkig naar school gaan, als leerkrachten en docenten gelukkig zijn in hun werk en dit onderwijsgeluk leidt tot persoonlijke bloei en ontwikkeling.

EduZie werkt vanuit de overtuiging dat elke persoon uniek is en over eigen talenten en eigenschappen beschikt. Wanneer je verder kijkt dan wat je ziet, help je een kind of jongere om de eigen talenten en eigenschappen te ontdekken en in te zetten. Hiermee komt het kind of de jongere in zijn kracht: een kind of jongere in zijn kracht doet positieve ervaringen op en groeit in autonomie, competentie en relatie. De eigen kracht geeft een ander zicht op problemen en moeilijkheden waardoor deze niet langer een belemmering vormen.

Dit geldt ook voor medewerkers: een medewerker in zijn kracht, zet kinderen en jongeren in hun kracht!

Voor wie?

EduZie maakt het verschil in de schoolloopbaan van kinderen en jongeren.

EduZie helpt kinderen en jongeren die in het onderwijs dreigen vast te lopen of al vastgelopen zijn. Bijvoorbeeld als gevolg van een fysieke (motorische) beperking, een ingrijpende gebeurtenis, schoolverzuim of geen zicht hebbend hoe het nu verder moet op school,geen toekomstperspectief zien,  enzovoort.

Daar waar de begeleiding van het kind of de jongere op school of thuis ontoereikend is, omdat de hulpvraag complex is en om specialistische expertise vraagt, komt EduZie in zicht.

EduZie kijkt verder dan wat zichtbaar is en is flexibel in haar aanpak.  Elk kind en elke jongere is uniek en daar past EduZie de interventies op aan. Ze kijkt en luistert naar wat het kind of de jongere aangeeft, combineert dit met de eigen kennis en expertise en zo ontstaat er een werkwijze die geschikt is voor dàt kind of díe jongere.

EduZie kan worden ingeschakeld op individueel niveau voor kinderen en jongeren (vanaf groep 1 t/m eindexamen middelbare school) en voor studenten, in de thuissituatie of op school.

EduZie kan worden ingeschakeld op groepsniveau binnen een school of samenwerkingsverband. Vanaf 2024 biedt EduZie de Re-fit training aan: een training die gericht is op het voorkomen of terugdringen van schoolverzuim. Zowel Antoinette en Angelique zijn beide gecertificeerde trainers.

EduZie kan ook worden ingeschakeld op schoolniveau. Ze deelt graag haar kennis en expertise met de medewerkers en leert hen de vraag achter de vraag en de boodschap achter het gedrag te zien en hierop te anticiperen. 

EduZie is een onafhankelijke partij met zeer ruime kennis en ervaring in het vormgeven van passend onderwijs. Ze werkt samen met kind of jongere, ouders, school en zorg.

Angelique met client EduZie

Trajecten met EduZie

EduZie verzorgt onderwijs, coaching en advies dat aansluit op de hulpvraag van het kind of de jongere in zijn of haar specifieke (onderwijs)situatie. Ze is inzetbaar voor 4 soorten trajecten:

 1. EduZie verricht een handelingsgericht onderzoek bij het kind of jongere, al dan niet in combinatie met onderwijs, begeleiding en het vinden van een passende onderwijssetting (dit is afhankelijk van de complexiteit en de vraag);
 2. EduZie verzorgt een Re-fit training gedurende  (aaneengesloten) weken binnen een school of samenwerkingsverband (maximaal 8 deelnemers per groep);
 3. EduZie ondersteunt de school en medewerkers in het door ontwikkelen van Passend Onderwijs;
 4. Uitvoeren van onderwijs(-zorg)arrangementen, afgegeven door het samenwerkingsverband.

Wanneer een schoolorganisatie of ouders gebruik wensen te maken van de expertise van EduZie, vindt er een overleg plaats om de ondersteuningsvraag te verhelderen en wederzijdse verwachtingen op elkaar af te stemmen.

Ad 1) Als blijkt dat EduZie de ondersteuningsvraag kan beantwoorden, stelt ze, met precisie en flexibiliteit, een concreet plan van aanpak op voor een periode van gemiddeld 10 weken met een tijdsinvestering van gemiddeld 2 dagdelen per week (8 uur). Vervolgens wordt het traject gestart. De bevindingen en concrete adviezen worden verwerkt in een overzichtelijk verslag.

EduZie evalueert aan het eind van het traject, samen met de opdrachtgever, de opbrengsten van het plan van aanpak. Gezamenlijk wordt bepaald of verdere interventies van EduZie nodig en gewenst zijn. Als gekozen wordt voor een vervolg, start een nieuw traject. De intensiteit en inhoud van de interventies kunnen per traject verschillen.

Ad 2) De Re-fit training is bestemd voor jongeren in het voortgezet onderwijs en MBO met aanhoudende lichamelijke klachten zoals chronische pijn en vermoeidheid. Door middel van een opbouwprogramma, bestaande uit groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken, vinden jongeren meer balans in de dagelijkse activiteiten, waardoor zij (weer) beter in staat zijn onderwijs te volgen.  Tijdens de training is er aandacht voor mentaal welbevinden, zingeving,toekomstperspectief en meedoen. Door te kijken door de bril van positieve gezondheid, leren jongeren anders te kijken naar hun eigen gezondheid.

Ad 3) Om (potentiële) leerkrachten, intern begeleiders, onderwijsassistenten en andere betrokkenen bij een school te versterken in het vormgeven van Passend Onderwijs heeft EduZie een diversiteit aan interventies.

Specialiteit van EduZie is de workshop ‘Naast de leerling’. Hierbij komen thema’s aan de orde als (trauma)sensitief lesgeven, kind in zijn kracht, de boodschap achter het gedrag, de vraag achter de vraag enzovoort.

Ad 4) EduZie biedt ook ambulante ondersteuning, casuïstiekbespreking, coaching, intervisie enzovoort. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

EduZie hanteert een uurtarief van € 105,- (basis) tot € 145,- (complex). De reistijd op de heenweg wordt in rekening gebracht. De reistijd terug is voor kosten van EduZie.

De kosten per kilometer bedragen € 0,25.

Opdrachtgevers en hun ervaringen

Opdrachtgevers van EduZie zijn:

 • Directeuren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren van scholen;
 • Ouders of verzorgers (eventueel via Persoons Gebonden Budget);
 • Samenwerkingsverbanden;
 • Gemeenten;
 • Of een combinatie van bovengenoemde instellingen

Zij delen graag hun ervaringen:

schoolbordOnze zoon was al 2 jaar een ’thuiszitter’ zonder uitzicht op terugkeer naar school wegens o.a. opgestapelde trauma’s vanuit het onderwijs. Er was onvoldoende kennis over DCD (motorische aandoening), zowel binnen het regulier als speciaal basisonderwijs wat mede een grote oorzaak was voor deze trauma’s. Ten einde raad zijn we begonnen met thuisonderwijs en met hulp van o.a. de onderwijsconsulent werden deze stappen officieel goedgekeurd. Dat was het moment waarop er enorme behoefte was aan ambulante leerkrachten met kennis van de problematiek om dit te begeleiden en gelukkig kwam EduZie op dat moment op ons pad.


Vanaf het moment dat EduZie betrokken raakte, voelden we ons gesteund in onze zorgen om onze zoon. We vonden erkenning voor de problemen die we ondervonden in het onderwijssysteem. Met veel begrip en geduld van EduZie heeft onze zoon mogen ervaren dat hij naast zijn beperkingen ook heel veel talenten heeft. Hij heeft in een veilige setting mogen leren om deze talenten in te zetten, zijn angsten onder ogen te zien en dit aan te durven geven zonder het gevoel te hebben dat hij faalde. Met hun hulp is onze zoon klaargestoomd voor de volgende stap: het regulier voortgezet onderwijs.


Wat naar onze mening de grootste kracht van EduZie is? Het feit dat ze totaal onafhankelijk zijn en vanuit deze positie out of the box kunnen denken en zoeken naar oplossingen die vooral in het belang zijn van het kind! De toekomst van het kind staat altijd met stip bovenaan. Elk vanuit hun eigen talenten zien Angelique en Antoinette het kind echt….

We gunnen elk kind zulke betrokken begeleiders!

Antoinette der Kinderen

Antoinette is haar onderwijscarrière begonnen als bovenbouwleerkracht in het regulier en speciaal basisonderwijs. Aanvullend op haar PABO diploma, heeft zij twee post HBO masteropleidingen afgerond op de onderwerpen Interne Begeleiding en Motorisch Remedial Teacher.

Antoinette is als intern begeleider aan het werk gegaan op een Islamitische basisschool. Daarna heeft ze de overstap gemaakt naar het Speciaal Onderwijs met kinderen met een fysiek motorische beperking. Daar heeft ze haar ervaringen als intern begeleider uitgebreid en is ook gaan werken in de externe dienst. Antoinette is sterk in het doorpakken totdat het gewenste resultaat bereikt is: ze denkt in oplossingen en mogelijkheden. Met al haar kennis, ervaring en intuïtie zet ze zich vol enthousiasme in voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. 

Antoinette is in haar vrije tijd een fanatiek roeister op nationaal- en internationaal niveau en coacht zij al jarenlang roeiploegen waarbij de roeiers uitgedaagd worden het beste uit zichzelf te halen.

Angelique Dankers

Na het behalen van haar PABO diploma in 1995 is Angelique haar werkzame leven begonnen op een Voortgezet Speciaal Onderwijs voor langdurig zieke kinderen en kinderen met een motorische beperking. In de loop der jaren zijn haar werkzaamheden veranderd van het geven van onderwijs en het begeleiden van leerlingen op de mytylschool, naar het coördineren en onderling afstemmen van onderwijs, wonen en revalidatie.

Om haar kennis verder uit te breiden heeft Angelique diverse aanvullende studies gedaan op het gebied van pedagogiek en orthopedagogiek. Haar werkzaamheden heeft ze uitgebreid met het werken in de externe dienst.

Angelique heeft een sterk analytisch vermogen: in korte tijd weet ze de essentie uit de beschikbare informatiebronnen te distilleren en hier een concreet plan van aanpak van te maken. ‘Van niets iets maken’ is dan ook haar motto.

Hetzelfde motto is ook terug te vinden in haar vrijetijdsbesteding: creatief bezig zijn met o.a. bloemen en muziek is haar grote passie. Van losse elementen, bloemen of muzieknoten, een harmonieus geheel maken zodat de schoonheid van elk afzonderlijk onderdeel tot zijn recht komt.

In de samenwerking zijn Antoinette en Angelique een krachtig team. Ze zijn trots op alle betrokkenen die het mogelijk maken kinderen passend onderwijs te bieden en leveren hier graag een bijdrage aan!

Contact

Denk je dat EduZie iets kan betekenen voor een kind of jongere binnen jouw schoolorganisatie? Wil je preventief inzetten op dreigende thuiszitters met een Re-fit training?  Wil je Passend Onderwijs in jullie school verder door ontwikkelen? Of heb je als ouder zorgen over de schoolloopbaan van je kind?

Neem dan gerust contact op met EduZie via het contactformulier of via e-mail: mail@eduzie.nl.

Samen kijken we verder!

Stage

Ben je enthousiast geraakt over de werkwijze van EduZie en wil je leren om verder te kijken…? EduZie biedt de mogelijkheid om stage te lopen. Neem gerust contact op!

Angelique in poort contact EduZie